چند قدم زیر بارون...

روزهای انتظار چه عاشقانه مرا می شکند و تو چه سرد از من عبور میکنی...!

بهمن 91
22 پست
دی 91
2 پست
آبان 91
9 پست
مهر 91
31 پست
شهریور 91
83 پست
مرداد 91
29 پست
تیر 91
89 پست
خرداد 91
130 پست
شعرا
2 پست
برگشت
1 پست
خدا
1 پست
طنز
12 پست
مبعث
1 پست
وصیتطنز
1 پست
من_وخدا
1 پست
روز_پدر
1 پست
روز_مرد
1 پست
دل_شکستن
1 پست
خاطره_ها
6 پست
من_زنم
1 پست
نیایش
3 پست
باور
1 پست
روز_مادر
4 پست
نگاه
4 پست
شعر_فروغ
1 پست
فاصله
2 پست