بغض شبانه

 

 

 

ﭘـﻳـﺷـﺁﻧـ ﻰ اَﻡ چَــﺳـﺑـﻳـدَטּ ﺑـﮧ ﺳﻳـﻧـﮧ اَﺕ ﺭﺁ ﻣـ ﻰﺧــﻭﺁهَـــﺩ ...


ﻣــﻭﻫـــﺁﻳـَــﻡ ﺑـﻭئـﻳـدَﻧـَـــت ...


وَ چـﺷﻣـهـﺁﻳـَم ﺧـﻳـﺱ ﮐــﺭدَטּ ِ ﭘــﻳـﺭﺁهَــטּ ِ ﻣـَﺭﺩﺁﻧــﮧ اَﺕ ...


عَـﺟـَﺏ ﺑـُـغـﺽ ِ ﭘـُـﺭ ﺗـَـﻭﻗـُعـﻰ ﺩﺁﺭﻡ ﻣـَـــטּ، اِﻣـﺷـَــﺏ..

 

 

/ 4 نظر / 33 بازدید
sahar

دمت گرم مطلبات حرف نداره..........موفق باشی[گل][قلب]

sahar

دمت گرم مطلبات حرف نداره..........موفق باشی[گل][قلب]