کلاغ آرزو

 

به ـ کلاغــ ـها بگوییـ ــد:

 

قصـ ـ ــه ی ِ منـ ـ ــ اینـ ـ ــجا تَمـ ـ ــام

 

شـ ـ ــد، یِکیـ ـ ــ .. بـ ـــود و نـَ ـــبود مرا بـ ــا خـ ــود بُـ ـــرد...

/ 1 نظر / 19 بازدید
سایه

با یکی بود و یکی نبود شروع می شود این قصه با یکی ماند و یکی نماند تمام یکی من بودم یا تو مهم نیست مهم قصه ایست که تمام می شود.[دلشکسته]