فراموش کردن

 
 
اینـ جا زمیــــــــــــــــــــــ نـ استـ !


رسمـ آدمــــ هـــ ایـــ شــ

عجیب استـــ!!

اینـــ جا که گمــ میشویـــ بهـ جایــــ اینــــ کهـ
 
 
 
دنبالتــــ بگردند!!!


فراموشتـــ میکننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د !
 
/ 2 نظر / 16 بازدید