نصیحت جاپلین به دخترش

چاپلین به دخترش نوشت :


تا وقتی قلب عریان کسی را ندیدی بدنت را عریان نکن


هرگز چشمانت را برای کسی که معنی نگاهت را نمیفهمد گریان مکن

 
قلبت را خالی نگاهدار و اگر روزی خواستی کسی را در قلبت جای دهی

 

سعی کن فقط یکنفر باشد

 
و به او بگو : تو را کمتر از خدا و بیشتر از خودم دوست دارم ،

  زیرا به خدا اعتقاد و به تو نیاز دارم

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید