فاصله

 از دشمنى تا دوستى یک لبخند از جدایى تا پیوند یک قدم .

 از توقف تا پیشرفت یک حرکت از عداوت تا صمیمیت یک

 گذشت .
 از شکست تا پیروزى یک شهامت از عقب گرد تا جهش

 یک جرات .
 از نفرت تا علاقه یک محبت از خست تا سخاوت یک همت .

 از صلح تا جنگ یک جرقه از آزادى تا زندان یک غفلت.

/ 0 نظر / 9 بازدید