مهم چیست؟

 

تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ “تبلـــورت” مهمه

اهل کجا بودنت مهم نیست ،”اهــل و بـجـا” بودنت مهمه

منطقه زندگیت مهم نیست ، “منطــق زنـدگـیت” مهمه

و گذشته ی زندگیت مهم نیست

امــروزت مهمه که چه گــذشتـه ای واسه فــردات میسازی . . .

 


/ 2 نظر / 18 بازدید
مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

گاهـــ ـی حـ ـجـم ِ دلـ ــتنـگی هایــ ــم آن قــــ ــدر زیــ ـاد مـ ـی شود کــ ـه دنیــ ــا بــ ــا تــ مام ِ وســ ـعتش بــ ـرایـَم تـ ـــنگ مـ ـی شود ... ... دلتنـ ـــگـم ... دلتنــ ـــگ کسی کـــ ــه گــ ـردش روزگـــ ـارش بـ ــه من که رسیــ ــد از حـ ــرکـت ایســ ـتـاد ...

مهران

خیلی زیباواموزنده بودمچکرم[لبخند]