فریدون مشیری

سلام ای غروب غریبانه دل


سلام ای طلوع سحرگاه رفتن


سلام ای غم لحظه های جدایی


خداحافظ ای شعر شبهای روشن

****

خداحافظ ای همنشین همیشه


خداحافظ ای داغ بر دل نشسته


تو تنها نمی مانی ای مانده بی من


تو را می سپارم به دلهای خسته


****

تو را می سپارم به مینای مهتاب


تو را می سپارم به دامان دریا


اگر شب نشینم اگر شب شکسته


تو را می سپارم به رویای فردا

****

به شب می سپارم تو را تا نسوزد


به دل می سپارم تو را تا نمیرد


اگر چشمه واژه از غم نخشکد


اگر روزگار این صدا را نگیرد

****

خداحافظ ای برگ و بار دل من


خداحافظ ای سایه سار همیشه


اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم


خداحافظ ای نوبهار همیشه

                                                                ( فریدون مشیری)/ 0 نظر / 39 بازدید